Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Mise En Place

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.Miseenplace.pl
  2. Definicje niniejszego regulaminu:

1. Sprzedawca – Mise En Place Kacper Pakuła  z siedzibą przy ulicy Helenowskiej 6/5, 05-800 w Pruszkowie umożliwia kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.

2. Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://www.miseenplace.pl , za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, w szczególności marki Mise En Place; wszystkie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.

6. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie.

7. Konto - utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy.

8. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności.

9. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

§ 3  Ogólne warunki

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

3. Do dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności.

4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

5.  Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

  1. drogą mailową na adres: miseenplacepolska@gmail.com
  2. b) za pomocą Facebook’a: https://www.facebook.com/miseenplacepolska/
  3. c) listownie – Mise En Place Kacper Pakuła, ul. Helenowska 6/5 05-800 Pruszków
  4. 6.  Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

7.  Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.

§ 4  Konto

1. Założenie Konta jest bezpłatne.

2. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.miseenplace.pl Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

3. Rejestracja Konta w Sklepie jest także możliwa poprzez portal Facebook, w tym celu można kliknąć w ikonę „Zarejestruj się przez Facebook”. Sprzedawca poprzez tę formę rejestracji otrzyma następujące informacje z portalu Facebook: profil publiczny Klienta i adres e-mail.

4. Zakładając Konto Klient - Konsument podaje następujące dane: 

a) hasło, 

b) adres e-mail, 

c) imię i nazwisko, 

d) adres, 

e) numer telefonu,

f) datę urodzenia,

5. Klient niebędący Konsumentem może podaje następujące dane: 

a) firmę, 

b) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, 

c) adres siedziby, 

d) adres e-mail, 

e) numer telefonu.

6. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. 

7.  Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu drugiego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

8.  Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

9. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności: 

a) składanie zamówień, 

b) przeglądanie historii zamówień, 

c) monitorowanie statusu płatności za złożone zamówienia,

d) szybkie i łatwe zakupy,

e) personalizowany i bezpieczny dostęp.

10. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 5  Złożenie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się:

a) za pośrednictwem Konta na stronie http://www.miseenplace.pl

b) poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na stronie, o której mowa powyżej bez dokonywania rejestracji.

2. Złożenie zamówienia w trybie określony w ust. 1 powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, kolor, rozmiar, a także wybiera sposób odbioru (przesyłka/odbiór osobisty) oraz formy płatności.

4. Poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

5. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies. 

6. Zamówienie stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.

8. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sprzedawcy i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonych należności. 

9.  Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

10.  Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

4.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

7.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.  Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

9.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7  Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

 a) płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa), 

b) portfel elektroniczny PayPal

c) portfel elektroniczny Dotpay

3. Sprzedawca zastrzega, iż nigdy nie wysyła do Klientów wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.

4. Sprzedawca przesyła Klientowi dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowy.

5. Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 8  Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej i poza Unią Europejską

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 14 dni.

3. O fakcie wysłania Towaru Klient zostaje poinformowany drogą mailową.

4. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i są one podawane w procesie składania Zamówienia.

5. Przy opcji dostawy na wskazany adres kurier będzie próbował dostarczyć zamówienie dwukrotnie. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia przesyłki zostanie ona odesłana z powrotem do Sklepu.

6. Dostawa Towaru odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7. Dostawa Towaru odbywa się w miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§ 9  Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 2 pkt 1, mailowo na następujący adres e-mail: miseenplacepolska@gmail.com, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 2 pkt 1.

3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Mise En Place Kacper Pakuła, ul. Helenowska 6/5 05-800 Pruszków. Sprzedawca zaleca, by Klient należycie zabezpieczył Towar na czas transportu. 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji Klienta, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

7. Roszczenia wynikające z rękojmi o naprawę, wymianę towaru oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta wady, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

8.  Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 10  Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.miseenplace.pl umożliwiającym pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Klientów, poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów posiadających Konto w Sklepie, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Uczestników na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o założenie Konta poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą umów.

5. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Formularze wniosków, o których mowa powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7.  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

I. Podstawy prawne

Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

II. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.miseenplace.pl

2. Administratorem Użytkowników Serwisu jest Mise En Place Kacper Pakuła z siedzibą w Pruszkowie, adres: Helenowska 6/5 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców. posiadająca numer REGON 364680458 oraz NIP 534-25-21-839

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu dostępnych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

III. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzach są udostępniane:

- pracowników lub współpracowników upoważnionym przez Administratora;

- podmiotom współpracującym przy realizacji usługi Newsletter, sms,

- podmiotom świadczącym usługi dostawy;

- dostawcom płatności on-line;

- upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
4. Dane podane w formularzach mogą stanowić proces obsługi potencjalnych klientów, uwzględniony przez Administratora w prowadzącym rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celach:

- kontaktu handlowego;

- wysyłki sms;

- założenia konta klienta;

- realizacji usługi Newsletter;

- realizacji umowy kupna – sprzedaży.

IV. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zgromadzone oraz po ich ustaniu, do czasu przedawnienia roszczeń, bądź do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

V. Informacje o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: https://www.google.analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

VI. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.  informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw Użytkowników.

VIII. Kontakt z Administratorem

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora, o którym mowa w pkt. II lub miseenplacepolska@gmail.com

IX. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Data: 06.02.2020 r. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
W związku z urlopem, zamówienia zrealizowane w dniach 20-29 luty, zostaną wysłane 4 marca - za utrudnienia przepraszamy